TaiSPO Show 2008

TaiSPO Show 2008

2008/05/02 Neotex Union Industries Co., Ltd.

รายละเอียดนิทรรศการ

วันที่จัดนิทรรศการ:
02 พฤษภาคม 05, 2008

สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ: > TWTC Exhibition Hall, ไทเปไต้หวัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทางการของ TaiSPO: http://www.taispo.com.tw

ข่าวประชาสัมพันธ์