2019 ISPO งานแสดงสินค้ากีฬาเยอรมัน

2019 ISPO งานแสดงสินค้ากีฬาเยอรมัน

2018/01/30 Neotex Union Industries Co., Ltd.

บริษัท คาดว่าจะเข้าร่วมในงานนิทรรศการสินค้ากีฬาของประเทศเยอรมนีในปี 2562
บริษัท ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ISPO ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแบ่งปันผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท และเทคโนโลยีใหม่ในตลาดต่างประเทศ

Gallerys

ข่าวประชาสัมพันธ์