2019 ISPO งานแสดงสินค้ากีฬาเยอรมัน

2019 ISPO งานแสดงสินค้ากีฬาเยอรมัน

2018/01/30 Neotex Union Industries Co., Ltd.

บริษัท คาดว่าจะเข้าร่วมในงานนิทรรศการสินค้ากีฬา ISPO ของเยอรมันในปี 2019

บริษัท ได้เข้าร่วมในนิทรรศการ ISPO ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแบ่งปันผลิตภัณฑ์ใหม่ของ บริษัท และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่ตลาดต่างประเทศ

แกลเลอรี

ข่าวประชาสัมพันธ์